Skip to content.

Child protection and safeguarding training in Wales

About our courses

Helping people and organisations who work with children

As the UK's leading child protection charity, we understand the child protection issues that people working with children and organisations can face.

Our training and consultancy team works with a wide range of organisations across all sectors in Wales. We explore the steps that can be taken to improve policies, standards and practice to keep children safe.

View our range of Wales specific training courses below or find out how our consultancy service can help you.


Scheduled training courses

We run regular Designated safeguarding person (DSP) training in Wales. See below for locations and forthcoming dates.

Designated safeguarding person (DSP) in Wales

An advanced two day virtual course with a trainer, £310 per person.

For more information see our Designated safeguarding person (DSP) in Wales training page.


In-house commissioned training

We can deliver a range of tailored courses to organisations in Wales.  

Courses available include:

  • Introduction to safeguarding and child protection in Wales
  • Designated safeguarding person (DSP) in Wales course
  • Safer recruitment
  • bespoke courses.

If you would like further information about commissioned training, please get in touch to discuss your training needs on 0116 234 7246 or learning@nspcc.org.uk.

Book now

To book a place on our training courses, or to discuss in-house commissioned training, please call us on  0116 234 7246 or email learning@nspcc.org.uk.


Related resources

How the child protection system works in Wales

Our consultancy service

Why NSPCC training?

Why take your training with the NSPCC?

At the NSPCC, we work to keep children and young people safe from abuse and neglect every day.

As the UK's experts on safeguarding and child protection, we understand the issues organisations and people working with children can face. That’s why professionals trust us to provide the support, training and resources they need to help protect the children and young people they work with.

Our highly-rated training courses are developed by experts. We work with a number of organisations, experienced consultants and subject matter experts in a range of sectors to develop courses that are clear, easy-to-use, up-to-date and in line with the latest statutory guidance, and tailored to your needs.

And as a charity, income generated from the sale of our training courses is reinvested back into the NSPCC to help protect children.

Book now

To book a place on a training course, please call us on 0116 234 7246 or email learning@nspcc.org.uk.

Gwybodaeth am ein cyrsiau

Helpu pobl a sefydliadau sydd yn gweithio gyda phlant

Fel prif elusen amddiffyn plant y DU, rydym yn deall y materion amddiffyn plant y gall pobl sydd yn gweithio gyda phlant a sefydliadau yn eu hwynebu.

Mae ein timoedd hyfforddi ac ymgynghori yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau ar draws pob sector yng Nghymru. Rydym yn archwilio’r camau y gellir eu cymryd i wella polisïau, safonau ac ymarfer i gadw plant yn ddiogel.

Isod mae gwybodaeth am ein hystod o gyrsiau penodol i Gymru, neu beth am ganfod sut gall ein gwasanaeth ymgynghori eich helpu chi.


Cyrsiau hyfforddi wedi’u hamserlennu

Rydym yn darparu’r hyfforddiant Person Diogelu Dynodedig (PDD) yn rheolaidd yng Nghymru. Gweler isod am fanylion ynghylch lleoliadau a dyddiadau sydd ar ddod.

Person Diogelu Dynodedig (PDD) yng Nghymru

Cwrs rhithwir deuddydd uwch drwy gyfrwng Zoom gyda hyfforddwr, £310 y person. Am ragor o wybodaeth gweler ein tudalen hyfforddiant ar gyfer Person Diogelu Dynodedig (PDD) yng Nghymru.


Hyfforddiant a gomisiynwyd yn fewnol

Rydym ar gael i gyflwyno ystod o gyrsiau pwrpasol ar gyfer sefydliadau yng Nghymru.

Ymysg y cyrsiau sydd ar gael mae:

  • Cyflwyniad i ddiogelu ac amddiffyn plant yng Nghymru

  • Cwrs Person Diogelu Dynodedig (PDD) yng Nghymru

  • Diogelu Mwy Diogel

  • Cyrsiau pwrpasol.

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach am hyfforddiant a gomisiynwyd, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion hyfforddi ar 0116 234 7246 neu learning@nspcc.org.uk.


Archebwch le nawr

I archebu lle ar un o’n cyrsiau hyfforddi, neu i drafod hyfforddiant a gomisiynwyd yn fewnol, rhowch alwad inni ar 0116 234 7246 neu danfonwch e-bost at learning@nspcc.org.uk.


Adnoddau cysylltiedig

Sut mae’r system amddiffyn plant yn gweithio yng Nghymru

Ein gwasanaeth ymgynghori

Pam dewis hyfforddiant NSPCC?

Pam gwneud eich hyfforddiant gyda'r NSPCC?

Yn yr NSPCC, rydym yn gweithio i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso bob dydd.

Fel arbenigwyr y DU ar ddiogelu ac amddiffyn plant, rydym yn deall y problemau y gall sefydliadau a phobl sy'n gweithio gyda phlant eu hwynebu. Dyna pam mae gweithwyr proffesiynol yn ymddiried ynom i ddarparu'r cymorth, yr hyfforddiant a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i helpu i amddiffyn y plant a'r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda nhw.

Mae ein cyrsiau hyfforddi uchel eu clod yn cael eu datblygu gan arbenigwyr. Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau, ymgynghorwyr profiadol ac arbenigwyr pwnc mewn amrywiaeth o sectorau i ddatblygu cyrsiau sy'n glir, yn hawdd eu defnyddio, yn gyfoes, yn unol â'r canllawiau statudol diweddaraf, ac wedi'u teilwra i'ch anghenion.

Ac fel elusen, caiff yr incwm a ddaw o werthu ein cyrsiau hyfforddi ei ail-fuddsoddi yn yr NSPCC i helpu amddiffyn plant.

Archebwch eich lle nawr

I archebu lle ar gwrs hyfforddi, ffoniwch ni ar 0116 234 7246 neu e-bostiwch learning@nspcc.org.uk.